Logopeedi teenus

Mis on logopeedi teenus?

Logopeedi konsultatsioonile on oodatud nii lasteaia- kui ka kooliealised lapsed. Konsultatsiooni käigus selgitakse välja edasise kõnearendusliku töö vajadus. Kõnearenduse individuaaltunnis tegeletakse erinevate hääldus- ja kõnehäirete ning lugemis- ja kirjutamisoskuse omandamisega seotud probleemide kõrvaldamisega.
Logopeedi konsultatsioonid ja individuaaltunnid toimuvad nii kontakttundidena (nõustamiskeskuse Sotsiaalne Kaasatus Rapla kontor, Tallinna mnt 22, Rapla) kui ka virtuaalselt. Virtuaalne tund toimub kliendile ja nõustajale sobival eelnevalt kokkulepitud ajal videokõne Teams rakenduse vahendusel.
LOGOPEEDI KONSULTATSIOON
Konsultatsiooni käigus toimuvad olenevalt probleemist järgmised tegevused:
• vestlus lapsevanemaga;
• vestlus lapsega (võimalusel):
• mängulised tegevused lapsega (piltide, raamatute, mänguasjade, interaktiivsete vahendite jms abil);
• lapse ja vanema omavahelise suhtluse jälgimine;
• lapse kõne ja mitteverbaalse suhtlusoskuse hindamine;
• esmase hinnangu andmine ning otsuse tegemine edasise kõneravi vajalikkuse osas.
KÕNEARENDUSE INDIVIDUAALTUND
Kõnearenduse individuaaltunni sisu: tegeletakse kõne erinevate valdkondadega (hääldamine, sõnavara, grammatika, morfoloogia, jutustamisoskus, lugemis- ja kirjutamisoskus) ning psüühiliste protsesside arendamisega mänguolukorras. Kõnearendusliku töö sisu ja võtete valik oleneb lapse vanusest ja kõne arengu tasemest.
• Õppemängud (piltide, raamatute, mänguasjade, interaktiivsete materjalide jms abil);
• harjutused hääldusaparaadi aktiviseerimiseks ja selle liikuvuse parandamiseks;
• hääldusharjutused;
• harjutused sõnavara arendamiseks ja lausete laiendamiseks;
• eelharjutused lugemis- ja kirjutamisoskuse omandamiseks;
• harjutused lugemis- ja kirjutamisoskuse parandamiseks.
Aja broneerimiseks täida nõustamiskeskus Sotsiaalne Kaasatus kodulehel registreerimisvorm või kirjuta klaire@sotsiaalnekaasatus.eu.