ISTE projekt

Mis on ISTE projekt?

Pärnu linn, Rapla vald ja Kehtna vald osalevad aastal 2022 pilootprojektis, mille eesmärk on katsetada Sotsiaalkindlustusameti ja kohaliku omavalitsuse koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli kasutuselevõtmist ja juurutamist omavalitsustes. Eelkõige on eesmärgiks katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on omavalitsus.
Uus teenusmudel toetab psüühilise erivajadusega inimeste ühiskonnaelus osalemist ja kaasamist kogukonna tasandil, sh psüühilise erivajadusega inimeste võimetekohast osalemist tööhõives.
Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) pilootprojekt KOV korralduse baasil viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine“ alategevuse „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames.
Sotsiaalne Kaasatus MTÜ osutab pilootprojekti raames Pärnu linnavalitsuse, Rapla vallavalitsus ja Kehtna vallavalitsuse partnerina inimestele erinevaid teenuseid.
Projekt „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“
Toetuste andmise tingimused “Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine”
Tegevus 1.4 “Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“