Asendushoolduselt elluastujate tugiisikuteenus

Mis on asendushoolduselt elluastujate tugiisikuteenus?


Teenuse eesmärk on aidata asendushoolduselt lahkuvaid noori iseseisvalt toime tulema. Teenus aitab noorel sujuvamalt üle minna asendushoolduselt iseseisvasse ellu ning vältida võimalikke ohtusid. Tugiisik saab õpetada noorele praktilisi oskusi, olla emotsionaalseks toeks, aidata ennetada ja ära hoida riskikäitumist, toetada töökoha leidmisel ja hoidmisel, suhelda ametiasutustega, leida vajalikke tugiteenuseid jms.


Teenuse sihtrühm


1) noor, kes lahkub asenduskoduteenuselt, kuna ta ei vasta enam sotsiaalhoolekandeseaduse § 117 lõikes 3 sätestatud tingimustele (st on saanud täisealiseks ja lõpetanud õpingud);

2) noor, kes on olnud perekonnas hooldamisel või eestkostel ning saanud täisealiseks;

3) noor, kes on asendushooldusel viibimise ajal rasestunud või sünnitanud lapse.


Teenusele saamise tingimused


Teenusele saab suunata elukohajärgne kohalik omavalitsus (kui omavalitsuse poolt koostatud kliendi juhtumiplaanis on märgitud tugiteenuse vajadus). Edasiselt leitakse kliendile sobilik tugiisik ja osapoolte vahel sõlmitakse koostöökokkulepe.

Teenuse osutamisega saame alustada üldjuhul kuni 6 kuud enne ning kuni 1 aasta pärast noore asendushoolduselt lahkumist;
Teenuse kestuseks on üldjuhul kuni 1 aasta (126 tundi). Põhjendatud juhtudel on võimalikud ka erandid;
Teenuse osutamise jaoks koolitatud 10 tugiisikut.

Teenus on noorele tasuta. Teenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.


Teenuse osutaja ja piirkond


Tugiisikuteenust osutab Febrec OÜ Lääne piirkonnas (Pärnumaa, Läänemaa, Saaremaa, Hiiumaa). Teenus on üldjuhul mobiilne, tugiisik kohtub kliendiga vabalt valitud asukohas.

Teenuse on tellinud Sotsiaalkindlustusamet.


Teenusele registreerimine


Teenusele registreerimiseks/info saamiseks pöörduge telefonil +372 5552 1999, kodulehel teenusele registreerimise vormi kaudu või e-posti aadressil sotsiaalnekaasatus@gmail.com


Teenust osutavad spetsialistid/tugiisikud


Rigne Raudsepp – Pärnu tugiisik (sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika magister);

Janne Tamm – Pärnu tugiisik (kliiniline psühholoog IV, psühholoogiamagister);

Merike Mäesepp  – Haapsalu tugiisik.