Sotsiaalne Kaasatus MTÜ | Febrec OÜ | Avatud E-R: kokkuleppel
+372 5552 1999
sotsiaalnekaasatus@gmail.com

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Kellele on sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus (SRT) mõeldud?

Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut ja suurendada ühiskonda kaasatust.

Kuidas saab SRT teenusele?

SRT saamiseks tuleb pöörduda Sotsiaalkindlustusametisse – minna koha peale klienditeenindusse (Lai 14, Pärnu); vajaliku info leiab ka www.sotsiaalkindlustusamet.ee või helistada telefonil 16106.
Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja viib läbi eelhindamise, milles käigus selgub, kas klient on vaja suunata rehabilitatsiooniteenusele või on vajalikud muud teenused. Kui on vajalik sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus, siis teenuse osutamise aluseks on:
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse hindamise tulemusena koostatud tegevuskava,
Rehabilitatsiooniplaan;
Isik pöördub teenuse osutaja poole 60 päeva jooksul arvates tasu maksmise kohustuse ülevõtmise otsuse või järjekorra saabumise teatavaks tegemisest. Järjekorda peab Sotsiaalkindlustusamet (SKA).

SRT osutamise protsess

Teenust osutatakse vastavalt suunamisotsusele (SKA tegevuskava või rehabilitatsiooniplaani alusel) kuni 2. a jooksul.
Teenuse osutaja osutab isikule rehabilitatsiooniteenuseid ja vajadusel korraldab, et isik saaks kõik temale vajalikud rehabilitatsiooniteenused ühe teenuseosutaja juures.
Rehabilitatsiooniteenus ei tegele tervise parandamisega, vaid isiku toimetulekuga olemasoleva tervisliku olukorra juures.

Missuguses mahus SRT teenust osutatakse?

SRT raames osutatavad teenused ja iga teenuse maksimaalne hüvitatav maksumus kalendriaastas on sätestatud sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määruse nr 66 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hindade, ülevõetava tasu arvestamise korra ja maksimaalse suuruse ühes aastas ning sõidu- ja majutuskulude hüvitamise korra, maksimaalse maksumuse ja sõidukulu määra ning rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumide kehtestamine“ lisas 1 (https://www.riigiteataja.ee/akt/113122014076).
Määrusega on ka kehtestatud, kui palju võib teenuseid osutada ühe kalendriaasta jooksul, samuti teenuste hinnad.
Enamikku teenustest võib vajadusel osutada kokku kuni kalendriaastaks kehtestatud maksimaalse maksumuse täitumiseni, näiteks puudega lastele kuni 1395 euro eest ja puudega täisealistele kuni 483 euro eest aastas.
Erandiks on järgmised teenused:
• rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine,
• rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamine ja võrgustikutöö,
• rehabilitatsioonitulemuste hindamine,
• füsioterapeudi teenused.
Nimetatud teenustele on kehtestatud eraldi piirmäärad, näiteks rehabilitatsioonivajaduse hindamise ja rehabilitatsiooni planeerimise (rehabilitatsiooniplaani koostamise) teenust võib osutada kuni 206,55 euro eest kalendriaastas, füsioterapeudi individuaalteenust, pereteenust ja grupiteenust kokku võib osutada lastele kuni 234,12 euro eest ja 16-a ning vanematele isikutele kuni 117,06 euro eest kalendriaastas.
SRT raames osutatavate teenustega võib vajadusel kaasneda majutus – rehabilitatsiooniasutuses võimaldatakse SRT osutamise ajal ööbimine koos toitlustamisega 1 kord päevas, arvestusega üks ööpäev maksimaalselt 23,97 eurot.
Majutusteenuse eest on võimalik riigieelarvest tasuda järgmiselt:
• SRT saaja ja alla 16-aastase lapse saatja eest kuni 119,85 eurot kalendriaastas,
• Tööealise psüühikahäirega isiku eest kuni 838,95 eurot kalendriaastas.

SRT saamisega seotud sõidukulude hüvitamine

Juhul, kui inimese elukoht ja SRT osutamise koht on erinevates valdades või linnades, kompenseerib riik sõidukulud rehabilitatsiooniteenuse saajale maksimaalselt 41,55 eurot kalendriaastas.
Sõidukulu hüvitise saamiseks on vajalik pärast rehabilitatsiooniteenuse saamist esitada SKA-le taotlus. Taotluses märkida järgmised andmed:
1) SRT saanud isiku nimi ja isikukood või sünniaeg, elukoha aadress, e-posti aadress ja telefoninumber,
2) juhul, kui taotletakse teenust saanud isiku saatja sõidukulu hüvitamist, siis saatja nimi ja isikukood või sünniaeg, elukoha aadress, e-posti aadress ja telefoninumber,
3) SKA otsuse number;
4) arvelduskonto number, kuhu hüvitis kantakse;
5) andmed SRT osutamisega seotud sõidukulude tekkimise kohta (lähtekoht, sihtkoht, läbitud vahemaa kilomeetrites jm);
6) sõidukulu tõendavate dokumentide loetelu.
Taotlusele lisada sõidukulu tõendavad dokumendid – sõidupiletid, bensiiniostu tšekid, taksoarved vm.
SKA otsustab sõidukulude hüvitamise või sellest keeldumise hiljemalt 20 tööpäeva jooksul taotluse, kuludokumentide ja teenuse osutajalt SRT osutamise kohta arve saamise päevast arvates.

Teenuse osutaja ja piirkond


Teenust osutab Sotsiaalne Kaasatus MTÜ  (tegevusluba nr SRT000171).

Asukoht: Pärnu. Aadress: Sillakeskuse büroomaja 1 (Papiniidu 5, Pärnu; 4.korrus).

Kokkuleppel on teenuse osutamine võimalik ka mujal.


Teenusele registreerimine


Teenusele registreerimiseks pöörduge telefonil +372 5552 1999, kodulehel teenusele registreerimise vormi kaudu või e-posti aadressil sotsiaalnekaasatus@gmail.com


Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust (SRT) osutavad spetsialistid:

Jaanus Mäe- sotsiaaltöötaja (sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika magister);
Janne Tamm- kliiniline psühholoog IV (psühholoogiamagistri kraad);
Delia Randmäe- psühholoog (psühholoogia bakalaureuse kraad, kunstiteraapiate magister), loovterapeut;
Diana Pabbo- eripedagoog ja tegevusterapeut (eripedagoogika magister);
Lilian Pai – eripedagoog;
Irma Vaher- eripedagoog (eripedagoog-nõustaja magister);
Iivi Kallaste- loovterapeut (terviseteaduse magister);
Diana Gurimski- kogemusnõustaja (sotsiaaltöö korralduse rakenduskõrgharidus);
Lembit Idvand- kogemusnõustaja (sotsiaaltöö kutsekõrgharidus);
Varje Sommerhage- psühhiaater;