Rüütli 38, Pärnu, 80011 (2. korrus)
+372 5552 1999
sotsiaalnekaasatus@gmail.com

Täiskasvanute koolitaja koolitus Pärnus (sügis 2022)

Tutvu õppekavaga siin

Registreeru koolitusele siin

Aeg: 23.09.2022-10.12.2022

23-24.09, 07-08.10, 28-29.10, 18-19.11, 09-10.12.2022

Toimumise koht: Febrec OÜ koolitusruumis (Rüütli 38, Pärnu, II korrus).

Läbiviija: Febrec OÜ

Sihtrühm: koolitusele on oodatud alustavad koolitajad ja koolitusvaldkonda sisenejad; koolitajad, kes soovivad süsteemselt ja terviklikult koolitaja kompetentse arendada; andragoogilise ettevalmistuseta koolitajad.

Koolituse läbinul on võimalus minna taotlema täiskasvanute koolitaja kutset. Kutset andev organisatsioon on Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras, http://www.andras.ee/et/node/1992

Maht: 

130 akadeemilist tundi, millest 80 tundi kontaktõpet koos supervisiooniga ja 25 tundi praktilist tööd ning 25 tundi iseseisvat tööd.
Praktiline töö 25 tundi:

koolituse õppekava koostamine

minikoolituse läbiviimine

koolituse tagasiside kirjalik analüüs

Iseiseisev töö 25 tundi:

kompetentsipõhise eneseanalüüsi kirjutamine
Pidevalt enesetäiendamine erialase kirjanduse lugemisel ja e-portfoolio koostamine

Eesmärk: luua tingimused täiskasvanute koolitajate andragoogiliste ja pedagoogiliste kompetentside tõstmiseks ning toetada täiskasvanute koolitajate professionaalset arengut.
Toetada õppijaid täiskasvanute koolitajate tase 5 ja tase 6 kutsestandardis toodud kompetentside omandamisel ning kutseeksamiks valmistumisel.

Koolituse läbinu õppija:

 • järgib täiskasvanute koolituse seadust, rakendab seda oma töös;
 • teab andragoogika põhiprintsiipe lähtudes täiskasvanud õppija eripäradest;
 • oskab analüüsida täiskasvanu õppimise ja õpetamise iseärasusi, isiksuse ja grupi mõju õppimisele;
 • oskab korraldada õppeprotsessi;
 • oskab koostada õppekava ja õppeprogrammi, mis vastab täiskasvanud õppija vajadustele ja järgiks seadust;
 • oskab ette valmistada ja läbi viia koolitust täiskasvanutele lähtudes ajusõbralikest õpetamise viisidest;
 • oskab ennast analüüsida täiskasvanud koolitajana;
 • teab enesejuhtimiseks kasutatavaid meetodeid täiskasvanute koolituses;
 • oskab ennetada enda kui koolitaja läbipõlemist.
 • oskab kasutada IKT vahendeid õppeprotsessis ning koostab eneseanalüüsi professionaalsest arengust ja esitab selle e-portfooliona.
 • mõistab supervisiooni vajalikkust täiskasvanute koolituses

Koolituse teemad:

Sissejuhatus kursusesse. Õpieesmärgid. Täiskasvanute koolituse põhiprintsiibid.

Andragoogika olemus. Täiskasvanud õppija olemus ja eripära.
Õppivad kogukonnad. Koostöövõrgustik. Kutsestandard. Kutsetunnistus.
Eneseanalüüsi kirjutamise ettevalmistus ja e-portfoolio loomine. Tõenduspõhisus.
Õppija õpivajadused. Õppeprotsessi ettevalmistamine. Koolituse sisu ettevalmistamine. Õppematerjalide ja -vahendite valimine, koostamine, kohandamine ja uuendamine. Autoriõigus.
Õppekava, õppeprogrammi koostamine ja koolituse planeerimine. Õpiväljundid.
Väljundipõhine õppekava.
Õpikeskkond ja selle kujundamine. Õppeprotsessi läbiviimine. Õppemeetodid täiskasvanute koolitusel. Ajupõhine õppimine ja õpetamine.
Koolitaja psühholoogiline tasakaal ja heaolu. Stress ja sellega toimetulek, läbipõlemise ennetamine. Refleksiivne supervisioon.
Täiskasvanuharidust ja -koolitust reguleerivad õigusaktid.
Koolitaja kutse-eetika.
Erivajadusega täiskasvanud õppija. Õppijate kaasamine. Keerulised olukorrad grupis. Näited praktikast.
Grupiprotsesside juhtimine. Pingelised olukorrad koolitustel. Tagasiside andmine ja saamine. Enda tegevuse hindamine õppeprotsessis.
Läbivalt võimalus supervisiooniks, IKT vahendite kasutamine ja E-portfoolio loomine.
Lõpuseminar: Avalik esinemine. Eneseanalüüs koolitajana. Kokkuvõtted ja tagasiside.

Õppemeetodid Miniloengud, aktiivõppemeetodid,

Õppe alustamise nõuded:
Kogemus täiskasvanute koolituse valdkonnas.
Osaleja võtab kaasa esimesel koolituspäeval oma CV, haridust tõendavad dokumendid ning oma isikliku arvuti, sest õppetöö käigus valmiv eneseanalüüs koos tõendusmaterjalide portfoolioga on seotud isikukaitse andmetega.

Koolituse lõpetamise tingimused on:

Õpingud loetakse lõppenuks, kui õppija on osalenud õppetöös 80% ja esitanud tähtaegselt iseseisvad tööd.
Mitteeristav hindamine.

Grupi suurus: miinimum 5 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitaja koolitatava osalemissoovi ning edastab koolituse ajakava ning täpse toimumiskoha.

Maksumus: 1190 € (991,67 € käibemaksuta), (eraisikutel võimalus koolituse eest tasuda neljas osas, vastavalt 297.50 € / osamakse). Maksumus sisaldab käibemaksu.

Koolituse hind sisaldab lisaks ka õppematerjale, kohvipause.

Kui ühest organisatsioonist registreerub koolitusele 2+ osalejat, rakendatakse soodustust 10% osaleja kohta.

Koolitusele registreerimise tähtaeg on 14.09.2022.

Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).

Koolitajad:

Kadri Koha – andragoog MA (TLÜ 2004); klassiõpetaja (TLÜ 2001). Omistatud Jõgevamaa 2021 aasta koolitaja tiitel

Amino Põldaru – pedagoogiline nõustamine, haridusteaduste MA (TLÜ 2006); klassiõpetaja (TÜ 2004).

Epp Klooster – jurist (TÜ1985), superviisor „Tööjuhendamine sotsiaaltöös“ („Sosiaalityön työnohjaajakoulutus“) (Lapi Ülikool 1997);

Jaanus Mäe – sotsiaalteaduste magister (TÜ, 2012, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika, MSw), superviisor&coach (ISCI väljaõpe 2017-2020), täiskasvanute koolitaja.

Koolituse info: Jaanus Mäe, +372 5552 1999, sotsiaalnekaasatus@gmail.com

Tutvu õppekavaga siin

Registreeru koolitusele siin

Febrec OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade: 218096 (Febrec OÜ).