Rüütli 38, Pärnu, 80011 (2. korrus)
+372 5552 1999
sotsiaalnekaasatus@gmail.com

Õppekorralduse alused

1.1. Koolituskeskus Sotsiaalne Kaasatus on Febrec OÜ allasutus – reg. kood 14002356
1.2. Täiskasvanute koolitusasutus Koolituskeskus Sotsiaalne Kaasatus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanuhariduse valdkonna kehtivatest õigusaktidest ning teistest täienduskoolitusega seonduvatest dokumentidest.
1.3. Koolituskeskus Sotsiaalne Kaasatus on täiskasvanute koolitusasutus, mis korraldab täienduskoolitust täiskasvanutele alljärgnevates valdkondades:
1.3.1. isiklik areng,
1.3.2. tööalane areng ning täiendkoolitus
1.4. Õppetöö toimub Eesti Vabariigis õppetööks sobivates, vajadusel tunni alusel renditavates ruumides. Tellimuskoolitused viiakse läbi koolituse tellija ruumides.
1.5. Õppetööd viiakse läbi kursuste, e-õppe (distantsõppe), õpiringide, töötubade, seminaride, iseseisva töö ja õppereiside vormis (edaspidi kursus).
1.6. Õppetöö võib toimuda aasta läbi, sõltuvalt koolitusgruppide täituvusest. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
1.7. Koolituskeskus Sotsiaalne Kaasatus (Febrec OÜ) asjaajamis- ja õppekeel on eesti keel.
1.8. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:
õppekava nimetus;
õppekavaaine (kursuse/mooduli) nimetus;
õppekavarühm;
õpiväljundid;
õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
õppe sisu;
õppekeskonna kirjeldus;
õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud konkreetsed õppematerjalid;
õppe lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
koolituse läbiviimiseks vajaliku koolitajate kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

 1. Isikuandmete kogumine ja töötlemine
  2.1. Koolituskeskus Sotsiaalne Kaasatus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-posti aadress, telefoni number ja isikukood. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele .
  2.2. Koolituskeskus Sotsiaalne Kaasatus jätab endale õiguse koolitusprotsessi jäädvustada foto-, audio- ja videosalvestistena ning neid salvestisi avaldada enda valitud kanalites õppe- ja turunduse eesmärkidel. Igal asjasse puutuval koolitusel osalejal (lektor, õpilane) on õigus anda märku õppekorraldajale, kui ta ei soovi enda isikut sisaldavate salvestiste avaldamist.
 2. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine
  3.1. Koolitusele registreerumine
  3.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda e-posti sotsiaalnekaasatus@gmail.com või kodulehel https://www.sotsiaalnekaasatus.eu kursuse info juures asuva elektroonilise registreerimisvormi teel. Registreerumise kinnitus saadetakse registreeruja e-posti aadressile.
  3.1.2. Õppijal on õigus kursuste kohta saada täiendavat infot vastava kursuse korraldajalt, kelle kontaktid on toodud kodulehel https://www.sotsiaalnekaasatus.eu
  3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine
  3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel või vastavalt konkreetse kursuse tingimustele.
  3.2.2. Kursustele registreerimisel kehtib registreerimistasu, mis tagab osalejale koha grupis. Registreerimistasu arvatakse õppemaksu hulka.
  3.2.3. Koolituskeskusel Sotsiaalne Kaasatus on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Koolituse tühistamisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse ettemakstud koolituse tasu tagasi kahe nädala jooksul kursuse ära jäämisest teatamisest alates.
 3. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine
  4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on Koolituskeskus Sotsiaalne Kaasatus poolt õppegruppi arvatud ning kellel on tasutud registreerimistasu.
  4.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel.
 4. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord
  5.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.
  5.2. Tunnistuse saab anda ka üksikuid õppekavaaineid (kursuseid/mooduleid) läbinud õpilasele, kes on täitnud õppeaine läbimiseks kehtestatud nõuded.
  5.3. Tunnistusele ja/või tõendile märgitakse järgmised andmed:
  5.3.1. õppija nimi ja isikukood;
  5.3.2. koolituskeskuse nimi ja registrinumber;
  5.3.3. õppekava nimetus;
  5.3.4. õppekavaaine (kursuse/mooduli) nimetus;
  5.3.5. täienduskoolituse toimumise aeg ja maht;
  5.3.6. tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
  5.3.7. tõendi või tunnistuse number;
  5.3.8. koolitajate nimed.
  5.4. Tunnistusel või selle lisas märgitakse omandatud õpiväljundid, õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid (näiteks eksam, test, praktiline töö või muu taoline) ning hindamise tulemused.
  5.5. Tunnistuse või tõendi allkirjastab Koolituskeskus Sotsiaalne Kaasatus juhatuse liige.
  5.6. Tunnistused ja tõendid kinnitatakse Koolituskeskus Sotsiaalne Kaasatus pitseriga.
  5.7. Tunnistusi ja tõendeid väljastatakse ka elektrooniliselt (digitaalselt allkirjastatuna).Koolituskeskus Sotsiaalne Kaasatus
  5.8.Tunnistuse kaotamisel, hävimisel või rikkumisel väljastatakse koolituskeskuses täienduskoolituse läbinud isikule tema avalduse alusel vastav duplikaat.
  5.9. Tunnistuse duplikaat vormistatakse ja väljastatakse samaselt originaaltunnistusega. Plangi paremasse ülanurka trükitakse täiendavalt sõna „DUPLIKAAT“
  5.10. Duplikaadi väljastamise hind on 5 eurot.
  5.11. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku.
 5. Koolituse eest tasumine
  6.1. Koolituse eest tasutakse Koolituskeskus Sotsiaalne Kaasatuspoolt elektrooniliselt esitatud arve alusel, vastavalt arvel toodud kuupäevadele.
  6.2. Maksetähtaja ületamisel ja arve täies osas mittetasumise korral ei väljastata õppurile ei tunnistust ega tõendit.
  6.3. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.
  6.4. Koolituskeskus Sotsiaalne Kaasatus koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele §26. Koolituskeskus Sotsiaalne Kaasatus edastab koolitatavate andmed ise elektrooniliselt Maksu- ja Tolliametile. Juhul, kui osaleja andmed ei kajastu mingil põhjusel eeltäidetud tuludeklaratsioonil, tuleb pöörduda Koolituskeskus Sotsiaalne Kaasatus tegevjuhi poole.
 6. Koolitusest loobumine
  7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolituskeskus Sotsiaalne Kaasatus e-kirja teel aadressil sotsiaalnekaasatus@gmail.com.
  7.2. Koolitusest loobumise teatamisel registreerimistasu ei tagastata.
  7.3. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust.
  7.4. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.
  7.5. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.
 7. Koolituse katkestamine
  8.1. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (haigus, komandeering vms), siis kokkuleppel tegevjuhiga saab õppija liituda järgmise grupiga.
 8. Õppija õigused ja kohustused
  9.1. Õppijal on õigus:
  9.1.1. valida oma võimetele ja huvidele vastav kursus;
  9.1.2. nõuda kvaliteetset koolitust;
  9.1.3. saada teavet Koolituskeskus Sotsiaalne Kaasatus õppekorralduse ja õppekava kohta;
  9.1.4. nõuda õppemaksu tagastamist Koolituskeskus Sotsiaalne Kaasatus süül ära jäänud kursuste eest;
  9.1.5. lahkuda koolituselt omal soovil enne õppeperioodi lõppu.
  9.1.6. saada kursuse lõpus kursusel osalemist kinnitav tunnistus või tõend.

9.2. Õppija on kohustatud:
9.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja kooli töötajate korraldustele;
9.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolitusruumide vara;
9.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

 1. Lektorite kvalifikatsiooninõuded
  10.1. Lektorid peavad omama vähemalt erialast bakalaureuse- või magistrikraadi või sellega võrdsustatud haridust ja olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
 2. Vaidluste lahendamise kord
  11.1. Koolituskeskus Sotsiaalne Kaasatus ja õppija vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Pärnu maakohtus.
 3. Rakendussätted
  12.1. Koolituskeskus Sotsiaalne Kaasatus õppekorralduse kord kehtib alates 01.01.2020.

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade: 216842 (Febrec OÜ).