Rüütli 38, Pärnu, 80011 (2. korrus)
+372 5552 1999
sotsiaalnekaasatus@gmail.com

Kvaliteedi tagamise alused

Täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused sätestab Febrec OÜ täienduskoolituse õppekavade, koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise ning täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise korra.

Febrec OÜ lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Febrec OÜ õppekorralduse alustest.

  1. Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamine.

1.1 Õppekavad lähtuvad sihtgrupi vajadusest ning on väljundipõhised.

1.2 Täienduskoolituse õppekavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardis esitatud nõuetele.

1.3 Kutse- või erialase täiendusõppe õppekavade koostamise aluseks on reeglina vastav kutsestandard.

  1. Koolitajate kvaliteedi tagamine.

2.1 Täienduskoolitust viivad läbi koolitajad, kes omavad erialast ettevalmistust ja töökogemust.

2.2 Täienduskoolitust läbiviivatel koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus ning valdav osa koolitajatest omab täiskasvanute koolitaja kutset.

2.3 Kursusespetsiifilised koolitajate kvalifikatsiooninõuded on lahti kirjutatud õppekavades.

  1. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine.

3.1 Täienduskoolituste läbiviimiseks kasutatakse koolituse eesmärgile vastavaid õppimist toetavaid õppekeskkondi.

  1. Täienduskoolituse tagasiside kogumise kord.

4.1 Koolituse kestel kogutakse õppijatelt tagasisidet, mille põhjal tehakse vajadusel muudatusi, et tagada õppe kõrge kvaliteet.

4.2 Iga kursuse lõpus kogutakse õppijatelt koolituse kohta tagasiside, mis täidetakse paberkandjal või elektrooniliselt. Tagasiside sisaldab küsimusi koolituse korralduse, õppe sisu (õppekava), koolitajate kohta. Tagasiside vastuseid analüüsitakse koos koolitajatega ning tulemuste põhjal tehakse parendusi edasistes koolitustes.