Nõustamiskeskus SOCIALIS poolt osutatavad muud teenused:

 

Sotsiaalnõustamine -  on suunatud isikule või tema lähedastele, kelle iseseisev toimetulek on psühholoogiliste, sotsiaalsete või majanduslike tegurite tagajärjel häirunud.

Teenuse sihtrühmaks on isik, kes vajab abi oma toimetuleku ning heaolu kindlustamiseks argielus.

Sotsiaalnõustamise eesmärgiks on inimese iseseisva psühhosotsiaalse toimetulekuvõime kujundamine või taastamine.

Otsese nõustamise kaudu aitab sotsiaaltöötaja kliendil mõista oma olukorda, jõuda otsusele ja leida vajalikke ressursse. Ta teavitab klienti tema õigustest ja ühiskonna võimalustest ning vahendab või korraldab sotsiaaltoetusi, -teenuseid ja abi.

Sotsiaalnõustamise käigus nõustatakse isikut elukoha leidmisel, dokumentide vormistamisel, erinevate ametkondadega suhtlemisel, töö ja õppimisvõimaluste ning vabaaja tegevuste leidmisel.

Sotsiaalnõustajaks on Jaanus Mäe (sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika magister).

 

Psühholoogiline nõustamine - on psühholoogi ja kliendi vaheline privaatne kohtumine, kus saab rääkida pingetest ja konfliktidest, mis tekitavad rahulolematust ja tugevaid negatiivseid emotsioone. Nõustamisel analüüsitakse põhjuseid, mis on keeruliste olukordadeni viinud. See on võimalus väljendada raskeid ja allasurutud tundeid turvalises keskkonnas ning leida psühholoogi kaasabil lahendusi tulevikuks. Klient võib nõustamisele tulla üksi, koos lapse või teise pereliikmega või terve perega.

Psühholoogiliseks nõustajaks on kliiniline psühholoog IV Janne Tamm (psühholoogiamagistri kraad).

 

Võlanõustamine on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada rahalistesse raskustesse sattunud isiku või pere toimetulekuvõimet.

Võlanõustamine koosneb nõustamisest  võlgadega toimetulekuks (sh nõustamine ja teabe edastamine võlgnike õigustest, kohustustest ning abisaamise võimalustest seoses tekkinud võlgadega, abistamine dokumentide koostamisel ja taotluste esitamisel), kuid ka ennetavast tegevusest ehk majandusnõustamisest (sh tulude-kulude analüüs, pere-eelarve koostamine, oskusliku majandamise ja võlgade vältimise õpetamine).

Võlanõustajaks on Jaanus Mäe (läbinud 160-tunnilise võlanõustamise koolituse).